Δημιουργοί ιστότοπου

gnostiki.png

Ο ιστότοπος κατασκευάστηκε στο πλαίσιο διεξαγωγής μίας πρότασης Διδακτικού Σεναρίου, για συγκεκριμένη ενότητα της Πληροφορικής της Γ’ Γυμνασίου, που ενσωματώνει τις ΤΠΕ και συγκεκριμένα τις δυνατότητες της Web2 τεχνολογίας καθώς και το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, για την δημιουργία δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τους μαθητές.
Γενικότερος στόχος είναι να εφαρμοστούν οι θεωρητικές αρχές της εγκαθιδρυμένης μάθησης και συγκεκριμένα το Μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας ώστε να αναπτυχθούν στους μαθητές δεξιότητες προγραμματισμού μέσω αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης και μέσω της επικοινωνίας με συμμαθητές και ειδικούς στα περιβάλλοντα αυτά. Πρόκειται για μια απόπειρα δημιουργίας μιας ευέλικτης διδακτικής πρότασης που έρχεται να ενισχύει τον πολύ περιορισμένο αριθμό αντίστοιχων προτάσεων.

Δημιουργοί και εμνευστές του σεναρίου και του ιστότοπου είναι οι:

Μακράκη Ευαγγελία (moc.oohay|ikarkame#moc.oohay|ikarkame)

Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος (moc.liamg|sptdmsokin#moc.liamg|sptdmsokin)