Αρχικές Ομάδες

arxikes%20omades.png

Άρθρο για τον τρόπο δημιουργίας πολυμεσικής εφαρμογής

Τα δομικά στοιχεία πολυμέσων μιας εφαρμογής μπορεί να είναι το κείμενο, ο ήχος, η εικόνα, το βίντεο και η συνθετική κίνηση. Για τη δημιουργία, την ψηφιοποίηση και την επεξεργασία τους απαιτείται κατάλληλο υλικό και λογισμικό. Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων εξελίσσεται σε φάσεις και ακολουθεί συγκεκριμένες μεθοδολογίες, όπως συμβαίνει στα έργα κατασκευής λογισμικού. Οι κύριες φάσεις ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων είναι η εισαγωγική και αυτές της ανάλυσης, της σχεδίασης, της υλοποίησης, της ολοκλήρωσης, της λειτουργίας και της συντήρησης.
Η ομάδα ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων αποτελείται από:
- Το διαχειριστή του έργου.
- Τον παραγωγό και το βοηθό παραγωγής.
- Το σεναριογράφο, σχεδιαστή/ σκηνοθέτη και τον αναλυτή.
- Τους δημιουργούς των δομικών στοιχείων πολυμέσων.
- Τους ειδικούς στην ψηφιακή επεξεργασία δομικών στοιχείων πολυμέσων.
- Τον προγραμματιστή πολυμέσων.
- Το προσωπικό υποστήριξης.
Ο εξοπλισμός που απαιτείται από την πλευρά του χρήστη καλύπτεται συχνά από ένα σύγχρονο υπολογιστή, ενώ από την πλευρά του δημιουργού οι απαιτήσεις είναι περισσότερες τόσο σε λογισμικό όσο και σε υλικό. Μια εφαρμογή πολυμέσων μπορεί να αναπτυχθεί είτε με ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού είτε με τα εργαλεία συγγραφής.

πηγή: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/content.html?c=8&t=3,5758Όπως διαβάσατε και στο παραπάνω άρθρο η δημιουργία κινουμένων σχεδίων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και θα πρέπει να διασπαστεί σε επιμέρους τμήματα για να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Για το λόγο αυτό θα δουλέψουμε και εμείς σε ομάδες ειδικών.
Ποιο συγκεκριμένα κάθε μέλος από τις αρχικές σας ομάδες θα αναλάβει έναν από τους παρακάτω ρόλους ειδικών και θα ανακαλύψει το σύνολο εντολών του scratch που του αναλογούν:

1. Προγραμματιστές —> διερεύνηση εντολών scratch: Για πάντα-Επανέλαβε, Εάν/εάν-αλλιώς, Για πάντα-εάν/περίμενε ώσπου/ επανέλαβε ώσπου, για συγγραφή κώδικα εφαρμογής.

2. Συγγραφείς σεναρίου —> διερεύνηση εντολών scratch: Επικοινωνίας μεταξύ αντικειμένων, για συγγραφή
διαλόγων εφαρμογής.

3. Υπεύθυνοι ήχων —> διερεύνηση εντολών scratch: Προσθήκης ήχου, κατασκευής μελωδίας και συγχρονισμού εικόνας με τη μουσική για δημιουργία μουσικής επένδυσης και αφηγήσεων της εφαρμογής.

4. Γραφίστες —> διερεύνηση εντολών scratch: Δημιουργίας χαρακτήρων, αντικειμένων και σκηνικού για δημιουργία των χαρακτήρων και των σκηνικών της εφαρμογής.


Στις επόμενες δραστηριότητες θα εργαστείτε τόσο στο πλαίσιο της αρχικής σας ομάδας όσο και στο πλαίσιο των ομάδων ειδικών.Οι εργασίες που θα πρέπει να φέρετε σε πέρας κατά την διεξαγωγή των επόμενων δραστηριοτήτων είναι οι εξής:

Στο πλαίσιο της αρχικής σας ομάδας καλείσθε:
1. να επιλέξετε το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα εξειδικευτείτε
2. να επιλέξετε το θέμα της εφαρμογής σας και να δημιουργήσετε ένα πλάνο δράσης εργασιών και αρμοδιοτήτων σε έντυπη μορφή.
3. να αποφασίσετε τα κριτήρια με τα οποία θα θέλατε να αξιολογηθούν οι τελικές σας εργασίες από τους συμμαθητές σας
4. να ενοποιήσετε τα επιμέρους τμήματα της εφαρμογής σας και να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή κινουμένων σχεδίων.Στο πλαίσιο της ομάδας ειδικών καλείσθε:
1. να μελετήσετε το έντυπο υλικό που θα βρείτε στην ιστοσελίδα στο σύνδεσμο "Γίνε Ειδκός —> Ειδικότητα " και να υλοποιήσετε τις ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης που θα βρείτε στον σύνδεσμο "Αυτοαξιολόγηση"
2. να δημιουργήσετε το δικό σας τμήμα εφαρμογής με την στήριξη της ομάδας ειδικών
3. να σχεδιάσετε ένα χάρτη εννοιών με την δομή των κυριοτέρων σημείων της διδασκαλίας σας
4. να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με σκοπό να διδάξετε το γνωστικό σας αντικείμενο στα μέλη των αρχικών σας ομάδων.Η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας θα γίνει ως εξής:
1. αυτο-αξιολόγηση: μέσω των ασκήσεων κάθε ειδικότητας
2. ετερο-αξιολόγηση από τις υπόλοιπες ομάδες επί των τελικών σας εργασιών – εφαρμογών και
3. τελική αξιολόγηση από εμένα καθώς θα αξιολογήσω τα πλάνα δράσης σας, τις παρουσιάσεις σας, τις τελικές σας εργασίες καθώς και τη συνολική συμμετοχής σας στις δραστηριότητες του μαθήματος.


Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να πάρετε οδηγίες για τον τρόπο που θα δημιουργήσετε το πλάνο εργασίας σας.

Πλάνο εργασιών